vdbkadvocaten

Algemene Voorwaarden

  1. Van den Biesen Kloostra Advocaten is een kosten-maatschap bestaande uit natuurlijke personen. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de partners van de maatschap en ook ten behoeve van alle advocaten en overige personen die bij, voor of namens Van den Biesen Kloostra Advocaten werkzaam zijn (geweest). Ook zijn deze van toepassing op de Stichting Beheer Derdengelden Van den Biesen Kloostra Advocaten (inclusief haar bestuurders).
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de partners van de kosten-maatschap Van den Biesen Kloostra Advocaten, en ten behoeve van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en/of gewijzigde opdrachten en ook op vervolgopdrachten. De toepassing van artikelen de 7:404 en 7:407, tweede lid BW is op onze dienstverlening uitgesloten. De uitvoering van de aan de partners van Van den Biesen Kloostra Advocaten verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
  3. De opdrachtgever mag ervan uitgaan dat Van den Biesen Kloostra Advocaten de verstrekte opdracht met de daarvoor vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken zal uitvoeren. Zou het zo zijn dat Van den Biesen Kloostra Advocaten desondanks bij het naleven van deze verplichting, of enige andere ter zake geldende verplichting, toerekenbaar tekort schiet, dan geldt dat elke aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van den Biesen Kloostra Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Als om welke reden dan ook deze verzekering niet tot uitkering over kan en/of zal gaan is de aansprakelijkheid van Van den Biesen Kloostra Advocaten beperkt tot tweemaal het in verband met de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit gedeclareerde bedrag, met een maximum van € 50.000,-. Informatie over de door Van den Biesen Kloostra Advocaten afgesloten verzekering is op verzoek voor inzage beschikbaar.
  4. Van den Biesen Kloostra Advocaten is bevoegd om in verband met de ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden hulppersonen en andere derden in te schakelen. Een en ander gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever (behalve wanneer het gaat om formele werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld rolwaarneming bij rechtbanken en deurwaardersbijstand). Iedere aansprakelijkheid van Van den Biesen Kloostra Advocaten voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Van den Biesen Kloostra Advocaten verstrekte opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens deze opdrachtgever te aanvaarden.
  5. Van den Biesen Kloostra Advocaten is gerechtigd het met de opdrachtgever voor de te verrichte werkzaamheden overeengekomen tarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen en ook, tussentijds, aan het aantal opgebouwde ervaringsjaren van de betreffende advocaatstagiaire/advocaatmedewerker. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals op de factuur vermeld. Kosten van eventuele invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever. Van den Biesen Kloostra Advocaten heeft het recht op elk moment, dus zowel voorafgaand aan als tijdens de dienstverlening, van de opdrachtgever voorschotbetalingen te verlangen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal een voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in desbetreffende zaak. Bij gebreke van betaling van door Van den Biesen Kloostra Advocaten verzonden nota’s is het kantoor gerechtigd de werkzaamheden niet te (gaan) verrichten dan wel deze op te schorten of te beëindigen.
  6. De kantoorklachtenregeling van Van den Biesen Kloostra Advocaten, zoals gepubliceerd op de website van kantoor, is van toepassing op iedere overeenkomst tussen Van den Biesen Kloostra advocaten en een opdrachtgever.
  7. Op de rechtsverhouding tussen (de partners van) Van den Biesen Kloostra Advocaten en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het voor de advocaten van Van den Biesen Kloostra Advocaten geldende tuchtrecht zullen geschillen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.

KLACHTENREGELING

Inleiding

Van den Biesen Kloostra Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.
Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot [naam] van ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling. U kunt onze kantoorklachtenregeling vinden op onze website.
Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.
Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van den Biesen Kloostra Advocaten en de cliënt.
2. [Iedere advocaat van Van den Biesen Kloostra Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Van den Biesen Kloostra Advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. A.H.J. van den Biesen ingeval de klacht mr. B.N. Kloostra betreft en naar mr. B.N. Kloostra indien de klacht mr. A.H.J. van den Biesen betreft , die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk of per e-mail op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp in het digitale zaaksdossier waarop de klacht betrekking heeft.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.