Phon van den Biesen

Phon van den Biesen

Phon van den Biesen is sinds 1979 advocaat in Amsterdam.

 

Core Business

Hij is specialist op het gebied van de onrechtmatige (overheids-)daad, overheidsaansprakelijkheid (nadeelcompensatie en planschade), natuur- en milieurecht, Mensenrechten, recht van oorlog en vrede, en aanverwante rechtsgebieden. Het gaat daarbij telkens om rechtsbijstand op civielrechtelijk en bestuursrechtelijk gebied, waarbij Internationaal en Europees recht naast het Nederlandse recht een belangrijke plaats innemen.

 

Internationaal

Phon van den Biesen was van eind 1993 tot eind februari 2007 advocaat en Deputy Agent van Bosnië en Herzegovina bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in de Genocide-zaak die Bosnië in 1993 tegen Joegoslavië aanhangig maakte. Verder vertegenwoordigde hij Djibouti in een zaak tegen Frankrijk, eveneens bij het Internationaal Gerechtshof (vanaf halverwege 2006 tot begin juni 2008). Recent vertegenwoordigde hij de Marshall Islands in de drie zaken die deze staat bij het Internationaal Gerechtshof aanhangig maakte in zake nucleaire ontwapening. De gedaagde partijen waren: het Verenigd Koninkrijk, India en Pakistan.
Behalve bij dit internationaal hof procedeert hij ook regelmatig bij het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

 

Advocatuur

Phon van den Biesen was in de jaren tachtig een van de voortrekkers van de sociale rechtshulp. Hij was onder meer mede-oprichter van de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam en ook van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Sinds begin 2004 neemt hij het ook – via Lawyers for Lawyers – op voor mensenrechtenadvocaten die worden bedreigd, vervolgd of gestraft vanwege de zaken die zij als advocaat verkiezen te behandelen.

 

Academische activiteiten

Phon van den Biesen is lid van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert met regelmaat in binnen- en buitenland over Mensenrechten, milieurecht en de zich ontwikkelende internationale rechtspraak onder het Genocide Verdrag. Ook geeft hij internationaal empowerment-trainingen aan advocaten en werkt al enige tijd aan een proefschrift met de werktitel “The Independence of Lawyers, a Human Rights Perspective”.

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Stichting Advocaten voor Advocaten
 • Vice-President van IALANA (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms)
 • Voorzitter van het College van Advies van ATANA
 • Daarnaast was hij gedurende 13 jaar Lid van de Raad van Discipline in het Ressort Amsterdam
 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht en van de Vereniging Milieurechtadvocaten.

 

Recente publicaties/presentaties

 • International Rights and Mechanisms, Introduction for Iranian Lawyers, The Hague, May 2016
 • 2013, The blind spot: trade with Israel in relation to the occupied territories, contribution to “Conference on Human Rights and Business”, Amsterdam, 13 June 2013
 • 2012, Voor Advocaten: Soft Law…Best Belangrijk (“For Lawyers: Soft Law… Rather Important”, Contribution to “Jonge Balie Congres 2012, Onbegrensde Mogelijkheden” (“Young Bar Association Conference 2012, Unlimited Opportunities”), Boom Juridische Uitgevers, November 2012
 • 2011, Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Milieuzaken (“Case law of the European Court on Human Rights in Environmental cases”), bijdrage aan “De benadeelde in milieu- en gezondheidszaken” (Contribution to “The Victim in Environmental- and Health Cases”), WLP, December 2011 contribution to “Building on Basic Principles, 25 Years Lawyers for Lawyers, 15 April 2011”, Stichting NJCM-Boekerij, November 2011
 • 2011, Trade and Labelling of Israeli Settlement Goods, in: Corporate Complicity in Israel’s Occupation, London Session of the Russell Tribunal on Palestine, November 2010
 • 2011, Will civil society take climate changers to court? A perspective from Dutch Law, in: ‘Climate Change Liability’, ed. Michael Faure en Marjan Peeters, p. 227-236 • 2010, Pal voor de rechtsstaat, in: ’35 jaar sociale advocatuur’, p. 121-129
 • 2010, Return to the International Court of Justice: An Effective Strategy to Support Productive Negotiations on a Nuclear Weapons Convention, in: Frieden durch Recht?, p. 83-86
 • 2009, Good Faith Negotiations Leading to the Total Elimination of Nuclear Weapons, Legal Memorandum, co-productie van International Association of Lawyers Against Nuclear Arms en International Human Rights Clinic, Human Rights Program, Harvard Law School

 

SELECTIE UIT BEHANDELDE ZAKEN

Internationaal Gerechtshof

 • Advisory Opinion on the Use or Threat of Use of Nuclear Weapons als lid van werkgroep van Ialana (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) model-pleitstukken gemaakt en diverse Staten geadviseerd bij de voorbereiding van de pleidooien; 8 juli 1996
 • Bosnië en Herzegovina v. Servië (genocideverdrag) Deputy Agent en advocaat van Bosnië, 26 februari 2007
 • Servië v. Bosnië en Herzegovina (revisie) Deputy Agent en advocaat van Bosnië, 3 februari 2003
 • Djibouti v. Frankrijk (uitvoering rechtshulpverdrag) Deputy Agent en advocaat van Djibouti, 4 juni 2008
 • Republic of the Marshall Islands v. United Kingdom, India en Pakistan (schending van de verplichting tot nucleaire ontwapening), Co-Agent en advocaat van de Marshall Islands, 5 oktober 2016

Europese rechter

 • namens Danielsson e.a. v. Europese Commissie, verzoek tot treffen van maatregelen tegen Frankrijk in verband met Franse kernproeven op Mururoa, verzoek niet-ontvankelijk verklaard (T-219/95, 22 december 1995)
 • namens EEB en Stichting Natuur en Milieu v. Europese Commissie, procedure inzake bestrijdingsmiddelen, beroep niet-ontvankelijk verklaard (T-236/04, 28 november 2005)
 • namens Milieudefensie en SSLU v. Europese Commissie, beroep tegen niet-ontvankelijkverklaring verzoek om interne herziening, procedure inzake luchtverontreiniging, beroep toegewezen, begin van een doorbraak in de rechtspraak (T-396/09, 14 juni 2012);
 • namens Stichting Natuur en Milieu en Pan Europe v. Europese Commissie, beroep tegen niet-ontvankelijkverklaring verzoek om interne herziening, procedure inzake bestrijdingsmiddelen, beroep toegewezen, begin van een doorbraak in de rechtspraak (T-338/08, 14 juni 2012); beide zaken in hoger beroep afgewezen door het Hof van Justitie (C-401/12 en C-404/12)\
 • namens Client Earth, Générations Futures en Pan Europe v. Europese Commissie, beroep tegen niet-ontvankelijkverklaring verzoek om interne herziening, procedure inzake bestrijdingsmiddelen, zaak is ingetrokken (T-8/13)

Nederlandse rechter

Recht op een advocaat

 • 1997, namens de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en samen met de Nederlandse Orde van Advocaten kort geding tegen de Staat der Nederlanden over verlaging van vergoedingen in de sociale rechtshulp. De eisen worden toegewezen door de President van de Haagse Rechtbank toegewezen en het vonnis wordt in hoger beroep door het Gerechtshof bevestigd.

Natuur- en milieuzaken

 • Vanaf 1983 talloze civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures als advocaat van natuur-/milieuorganisaties (bijvoorbeeld Milieudefensie, Natuur en Milieu, Greenpeace, Faunabescherming, Das en Boom, Waterpakt, etcetera) en bewonersorganisaties.
 • Spraakmakend: Hoge Raad, 17 juni 1986, NJ 1987/743, mijn eerste milieuzaak, die meteen een doorbraak voor milieuorganisaties opleverde: de Hoge Raad bepaalde voor het eerst dat maatschappelijke organisaties toegang tot de civiele rechter hebben bij het opkomen voor belangen die zij krachtens hun statuten en feitelijke werkzaamheden behartigen.

Recht op gezondheid

 • 2014, Stichting Rookpreventie Jeugd v. Staat der Nederlanden inzake de krachtens het FCTC-verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie verboden contacten met de tabakslobby
 • 2016, Vereniging Milieudefensie v. Staat der Nederlanden inzake de Luchtkwaliteit in Nederland

Acties tegen illegale of niet-duurzame houtkap

 • 2011, Greenpeace, WWF, ICCO, Milieudefensie en NCIV verzetten zich tegen goedkeuring duurzaamheids-keurmerk Maleisisch hout. Met succes: Uitspraak College van Beroep van de Stichting Milieukeur d.d. 19 oktober 2011; President van de Rechtbank Den Haag verbiedt de Staat der Nederlanden het Maleisisch hout goed te keuren: 20 juni 2011 (BQ8470)
 • 2007, Keurhout-zaak II, College van Beroep oordeelt op verzoek van Greenpeace dat Keurmerk-legaal voor Maleisisch hout dient te worden ingetrokken
 • 2004, opstellen van model-Europese Richtlijn, in opdracht van FERN, Wereld Natuur Fonds en Greenpeace
 • 2002, Keurhout-zaak I, College van Beroep oordeelt op verzoek van Greenpeace, WWF en Milieudefensie, dat het afgegeven keurmerk CIB dient te worden ingetrokken; 10 juli 2002

Genetische manipulatie

 • Vanaf halverwege de jaren negentig lange serie van bestuursrechtelijke procedures namens Greenpeace gericht tegen vergunningverlening voor proefnemingen met de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen. In de meeste gevallen werd Greenpeace in het gelijk gesteld.

Kernenergie

 • Vanaf begin jaren negentig talloze civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures namens onder meer Milieudefensie en Greenpeace gericht tegen Verrijkingsfabriek van Urenco, Kerncentrale Dodewaard, Kerncentrale Petten, Kerncentrale Borssele.

Vliegveldzaken

 • Vanaf einde jaren tachtig talloze civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures namens milieu-/bewonersorganisaties en omliggende gemeentes gericht tegen uitbreiding van de luchthavens Schiphol, Beek (Maastricht Aachen Airport), Lelystad, Welschap (Eindhoven Airport), Eelde (Groningen Airport). Verder, nog in behandeling, diverse handhavingsprocedures en procedures ter verkrijging van nadeelcompensatie voor omwonenden van Schiphol.

Vrede en oorlog

 • 1984, namens twintigduizend eisers civiele procedure tegen de Staat der Nederlanden teneinde verbod te verkrijgen op plaatsing van kruisraketten, met kernlading, in Nederland; geprocedeerd tot en met de Hoge Raad (10 november 1989, NJ 1989/248) en het VN Comité voor de Rechten van de Mens (No. 429/1990, 8 april 1993). In alle instanties afgewezen; kruisraketten zijn niet geplaatst
 • 1990, namens Vereniging Juristen voor Vrede e.a. dagvaarden de Staat der Nederlanden teneinde verboden te krijgen dat Nederland mee doet aan de Eerste Golfoorlog zonder dat het parlement daarvoor het groene licht heeft gegeven. Vordering wordt afgewezen, maar uiteindelijk wordt alsnog toestemming van het parlement gevraagd (en verkregen)
 • 2011, namens United Civilians for Peace en Een Ander Joods Geluid, bezwaar tegen concessieverlening aan Veolia voor openbaar vervoer in regio Arnhem/Nijmegen; wordt nog behandeld.

Verbodsacties gericht tegen vrijheid van meningsuiting

 • President van de Rechtbank Amsterdam, 10 december 1982, aardappeltelersvereniging ZPC dagvaardt Milieudefensie en eist dat Milieudefensie de advertentie-actie “Pas op, Gifpiepers” staakt; eisen afgewezen; Milieudefensie kan haar campagne continueren;
 • President van de Rechtbank Amsterdam, 19 april 1989, Shell probeert blokkade van zijn laboratorium in Amsterdam-Noord te verhinderen en dagvaardt personen en organisaties die in een advertentie in de krant hun steun voor de blokkade hadden uitgesproken; de eisen van Shell worden afgewezen;
 • President van de Rechtbank Amsterdam, 14 december 2000 (AA9033), de exploitant van de Kerncentrale Dodewaard dagvaardt WISE ten einde haar te verbieden een aangekondigde blokkade van transport van kernafval uit te voeren. De eis wordt afgewezen omdat niet bij voorbaat vaststaat dat de blokkade onrechtmatig zal zijn, de President overweegt dat de exploitant van de centrale enige overlast van een blokkade in elk geval zal hebben te gedogen;
 • President van de Rechtbank Amsterdam, 9 juni 2011 (BQ7690), CAIRN dagvaardt Greenpeace International teneinde een blokkade van haar boorplatform tegenover de kust van Groenland te doorbreken en Greenpeace te verbieden haar boorplatform, waar ter wereld dit zich ook zou bevinden, te hinderen. Alleen de eis om de feitelijke blokkade op te heffen wordt toegewezen (zij het niet op de door CAIRN geëiste termijn), alle andere eisen zijn afgewezen, CAIRN wordt door de rechter vermaand vanwege haar geheimzinnigheid over de al dan niet bestaande veiligheidsplannen.
 • President van de Rechtbank Amsterdam, 10 februari 2016 (ECLI:RBASD:2016:537), kort geding ter verdediging van kritische uitlatingen door Nederlandse Hoogleraar inzake activiteiten van de lange arm van de regering van Eritrea in Nederland

Kraakzaken

 • In de jaren tachtig vele tientallen kortgedingprocedures als advocaat van krakers als eisende dan wel gedaagde partij tegen projectontwikkelaars of het Openbaar Ministerie.
 • Spraakmakend: Hoge Raad, 14 januari 1983, nr. 11966, NJ 1983/267 inzake Schuring/Sweelinck Conservatorium Amsterdam, waarin de Hoge Raad de bestaande ontruimingsrechtspraak nader verfijnde en overwoog dat het langs civielrechtelijke weg doen ontruimen van kraakpanden op basis van een schijnovereenkomst niet mogelijk is.